I billedkunst er fremgangsmåden primært at analysere professionelle kunstneres værker ved hjælp af forskellige analysemodeller.

Vi bruger formanalyse som metode til at beskrive og åbne værket ved at undersøge værkets formelle virkemidler. Her kigger man altså udelukkende værkets form, dvs. hvordan det er bygget op, og hvad det indeholder som f.eks. komposition, farver, rumskabende virkemidler, lys, linjer, osv. Her er der en række kunstfaglige begreber, man skal lære at kende, så man har et faglig sprog omkring kunstværkerne. Man arbejder med forskellige udtryksformer i billedkunst fra værker i fladen, hvilket vil sige malerier, tegninger, plakater, fotos osv., over skulpturer og tre-dimensionelle værker som installationer, men også performances, happenings og digitale værker. Der er sådan set ingen grænser for værkernes udtryksform i samtidskunsten, men for alle udtryksformer gælder det, at man anvender formalanalysen til at beskrive værkets formelle træk.

Dernæst kan man foretage en betydningsanalyse, hvor man undersøger om værket indeholder symboler som kan afkodes og derved give læsningen af værket en dybere dimension. Denne metode kaldes også ikonografisk læsning. For at opnå en god vurdering af betydningsanalysen er det vigtigt, at undersøge forskellige kunsthistoriske perioder og stilhistorie gennem tiden.

Man kan også arbejde med en socialanalytisk læsning ved at studere den kulturelle, samfundsmæssige, historiske- og sociale kontekst som værket er blevet skabt i.

Ydermere kan man lave en biografisk læsning af et værk, som undersøger kunstnerens baggrund og motivation for skabelse af værket. Man kan desuden arbejde med humanistiske metoder som biografisk metode, feministisk metode, ideologikritisk metode osv.

SRP med billedkunst

I en SRP vil du typisk skulle lave dine egne analyser af professionelle kunstners værker (herunder kan arkitektur også indgå). Dette analysearbejde diskuteres op mod synspunkter, som du f.eks. kan finde i kunsttidsskrifter, anmeldelser af udstillinger, opslagsværker, hjemmesider og faglitteratur. Her er det selvfølgeligt vigtigt, at du forholder dig kritisk og metodisk.

Det er derfor vigtigt at forstå forskellen mellem personlig smag, og en analytisk tilgang når man vurderer kunstværker. I en SRP med billedkunst skal man altså arbejde analyserende og akademisk, og med relevant teori på lige fod med andre humanistiske fag.

Kun i forbindelse med en innovations-SRP vil et selvfremstillet værk indgå.

Basale videnskabsteoriske overvejelser

Billedkunst vil i SRP-sammenhænge kunne arbejde humanistisk med forståelsen af f.eks. skulptur som både et kulturelt udtryk og som en udvikling af kulturen. Arbejdsformen kan være hermeneutisk, idet en forforståelse af tidens stiltræk og en kunstners forskellige værker kan danne udgangspunkt for de spørgsmål, der stilles i analysen af et konkret værk og den proces der førte frem til dets udformning.

Naturvidenskabelige arbejdsformer vil især finde anvendelse i forbindelse med udvikling af materialer, og et værks komposition. For eksempel kunne man foretage en kemisk analyse af farven blå i malerkunsten og dens kunsthistoriske betydning og konservering. Man kunne også undersøge matematiske udregninger i forbindelse med billedkunstens gengivelse af perspektiv og illusionsrum Ydermere, kunne man også arbejde med farveteori og undersøge fysiske fænomener som f.eks. spektralfarver i forskellige kunstværker, som f.eks. postmoderne kunstinstallationer hvor lys eller vand indgår. Globalsamtidskunst & arkitektur beskæftiger sig også med bæredygtige- og klimavenlige løsninger hvor geografiske, geologiske og biologiske processer spiller en vigtig rolle.

Samfundsvidenskabelige undersøgelser indgår i billedkunstfaget i forbindelse med postmoderne kunst som ofte er politisk, samfunds kritisk og aktivt involverer beskueren. Kunsten bruges med et politisk sigte og som et udtryk for ytringsfrihed. Samfundsvidenskabelige arbejdsformer som kvalitative og kvantitative undersøgelser af kunsten rolle i samfundsdebatten kan finde anvendelse i bruger- og målgruppeundersøgelser.

Nedenfor er der en række ideer til emner/fag.