1. Om filosofifaget

I filosofi har der udviklet sig en række fagområder som f.eks. logik, etik, politisk filosofi, erkendelsesteori og eksistentialisme. I hvert fagområde er der udviklet teorier. Et eksempel kan være, at man i etik har tre klassiske teorier om pligtetik, nytteetik og dydsetik.

Eksempler på tværfaglige spørgsmål, man kunne undersøge i en SRP med filosofi som det ene fag, kunne være, hvordan vi etisk skal forholde os til:

  • Cyber-krig? (Samfundsfag)
  • Genteknologi? (Biologi)
  • Atomkraft? (Fysik)
  • Overvågning? (Samfundsfag)

Her ville arbejdet i filosofi bestå i, at du sætter dig ind i en eller flere etiske retninger, anvende disse på den konkrete problemstilling og overveje (filosofere over) hvilken retning, der giver de bedste svar. Filosofi C kan indgå i SRPer sammen med alle andre studieretningsfag – det andet fag skal bare være på et studieretningsfag på A-niveau.

 

2. Hvordan arbejder man i filosofi i de store skriftlige opgaver?

Metodiske overvejelser

Fælles for filosofiske fagfaglige metoder er refleksion og argumenter som fundamentale redskaber. Til at undersøge en filosofisk påstand rationelt og systematisk vil man som regel anvende en række værktøjer eller redskaber.

De vigtigste redskaber

Begrebsanalyse: Det er vigtigt at få undersøgt, om vi mener det samme med centrale ord og begreber. Præcise definitioner af begrebers mening er en forudsætning for gode begrundelser.

Tankeeksperimenter: Fiktive scenarier udtænkt til at teste teorier har spillet en stor rolle i filosofiske argumenter. Et godt eksempel er ”The Trolley Problem”, som kan bruges til at undersøge vores moralske holdninger samt etiske teorier som pligt- og nyttetik.

Logisk konsistens: Der må ikke være logiske modsigelser i en teori (hænger sammen med kravet om den gode begrundelse).

Typer af empiri

Det kunne være primære filosofiske tekster (skrevet af filosoffer) eller fremstillinger (forenklede redegørelser for filosofiske teorier). Der kan også indgå f.eks. debattekster om politik eller etik, som undersøges ved hjælp af filosofiske argumenter og teorier, eksempelvis diskussionen om designerbabyer.

Her kan du se eksempler på opgaveformuleringer fra SRPer med filosofi: Filosofi, Opgaveformuleringer I SRP

 

3. Videnskabsteoretiske begreber i filosofi

Du kan anvende stort set alle VT-begreber i filosofi, da faget peger mod alle andre fag. Her kommer der et par eksempler:

Kvalitativ undersøgelse af, hvad det vil sige at have et godt liv. Her kunne man bl.a. anvende Senecas teori om det gode liv i forbindelse med en undersøgelse af danskernes liv i dag.

Formel (logisk) undersøgelse af Trumps argumentation for en given sag. Er der tale om inkonsistens/konsistens i hans måde at argumentere på? Her kunne man f.eks. benytte Russell eller Freges analyser af argumentationslogik.

Synkron undersøgelse af, hvorledes empirismen og rationalismen har udviklet sig på baggrund af forskellige nedslag i filosofihistorien. Hvordan er vi påvirkede af dette mht. vores syn på erkendelse i dag? Filosoffer i denne sammenhæng kunne være Aristoteles, Platon, Descartes, Hume, Kant, osv.