1. Om historiefaget

I faget historie forsøger vi at sætte os ind i menneskers liv i fortiden. Hvordan levede de? Hvordan opfattede de verden? Hvilke konflikter prægede tiden? Hvordan handlede de og hvorfor? Du kan dog i historiefaget også arbejde med problemstillinger i nutiden, f.eks. ved at undersøge hvordan fortolkninger af fortiden bliver brugt i dag (historiebrug). Der er næsten ingen begrænsninger på hvilke emner, der kan komme i spil i en opgave med historie. Det afgørende er, at du kan finde på en problemformulering (et undrende spørgsmål), og at du kan få fat i primærkilder, som du kan analysere for at besvare din problemformulering.

I historie er det afgørende, at du har en bred viden om dit emne og kan sætte dine kilder ind i en historisk kontekst. Det er derfor vigtigt, at du researcher dit emne grundigt, og at du forbereder dig på at skulle læse meget!

 

2. Hvordan arbejder man i historie i de store skriftlige opgaver?

I historie skal du, inden du kan udarbejde en projektbeskrivelse med en problemformulering, søge efter og udvælge både kilder og fremstillinger (primær- og sekundærlitteratur). Det er en vigtig del af historiefagets metode at arbejde med denne udvælgelse.

I arbejdet med primærkilderne er kildekritikken central, men husk at du IKKE blot skal lave en slavisk/skematisk gennemgang af alle kildekritikkens fagtermer (primær/sekundærkilde, første- og andenhåndsberetning, afsender/modtager, tendens etc.). Vælg de begreber ud, der er relevante i forhold til din undersøgelse.

I tillæg til kildekritikken kan du anvende en lang række andre teoretiske og metodiske tilgange i din undersøgelse (f.eks. begrebshistorie og erindringshistorie).

En kildeanalyse i historie kan se ud på forskellige måder. Det kan f.eks. være en detaljeret analyse af én tale, en sammenligning af 2-3 kilder eller en analyse, der baserer sig på mange bidder (uddrag/ citater) af en række forskellige kilder (“mosaik”). Fælles for alle kildeanalyser er, at de skal sættes i relation til den historiske kontekst. Uden denne kobling vil kildeanalysen mangle faglig tyngde.

Her kan du se eksempler på opgaveformuleringer og delafsnit fra SRPer med historie: Historie, Opgaveformuleringer SRP

 

3. Videnskabsteoretiske begreber i historie

I historie arbejder man synkront og/eller diakront, og man kan have en kvantitativ og/eller kvalitativ tilgang til en problemstilling. Både kausale forklaringer, intentionelle forklaringer og funktionelle forklaringer anvendes i historie. Derudover kan man se på aktør- og strukturforklaringer til den historiske udvikling.