1. Om tyskfaget

Hvis du vil skrive SRP i tysk, kan du vælge et emne, der placerer sig indenfor tysksprogede landes kultur, historie eller samfundsforhold. Det kan således være fiktive tekster, sangtekster, historiske kilder, politiske taler, digitale platforme, mm. der udgør det tysksprogede analysemateriale. Hvis der arbejdes med film på tysk, skal der foreligge en drejebog, ellers skal centrale citater fra filmen transskriberes og suppleres med sekundært materiale. Eksempler på problemformuleringer kunne være:

– Hvilken rolle har modstandsbevægelsen Die weiße Rose haft for tysk erindringskultur? (Tysk, historie)

– Hvilken rolle spiller migrationslitteratur for integrationen i Tyskland? (Tysk, samfundsfag).

Hvis du har afsluttet tysk efter 2.g, kan du stadig vælge det som et af fagene i din SRP, så længe du kombinerer dette med et studieretningsfag. Hvis du har tysk på A-niveau, er der forskel på, om du har det som studieretningsfag eller valgfag. Et valgfag skal kombineres med et studieretningsfag, mens tysk som studieretningsfag kan kombineres med et hvilket som helst fag på A-, B-, eller C-niveau.

 

2. Hvordan arbejder man i tysk i de store skriftlige opgaver?

Tysk er et humanistisk fag. Hvis du vælger at skrive SRP i tysk, vil du først og fremmest få brug for de metoder, du kender fra dansktimerne – og selvfølgelig skulle anvende dem på tysksproget materiale. Vælger du at kombinere tysk med et andet humanistisk fag, skal du være opmærksom på at vælge to forskellige metoder. Du må f.eks. ikke lave en retorisk analyse i både dansk og tysk, men kan kombinere en retorisk analyse med f.eks. en novelle- eller digtanalyse.

Du skal vise, at du kan forstå dette tysksprogede materiale, og derfor gengives citater på tysk. Det er vigtigt at være tekstnær og vise, at du forstår ordlyden og nuancerne i de tyske citater, f.eks. ved at analysere konnotationerne i de anvendte ord. Selve opgaven skrives på dansk, og citaterne på tysk skal ikke oversættes.

Valget af metode skal altid tage afsæt i analysegenstanden, f.eks. vil en tale typisk kalde på en retorisk analyse, hvor en novelle kunne analyseres med fokus på personskildring og billedsprog. Når du vælger en metode, er det vigtigt at anvende de fagbegreber, der hører til den pågældende metode. Her vil der være tale om begreber, du kender fra tyskundervisningen, men også er fortrolig med fra dansk- og engelskfaget (læs mere på fagsiderne for dansk og engelsk).

Her kan du se eksempler på opgaveformuleringer og delafsnit fra SRPer med tysk: Tysk, Opgaveformuleringer I SRP

 

3. Videnskabsteoretiske begreber i tysk

Ligesom i alle andre fag er det også i tysk vigtigt at vise, at du kan anvende de videnskabsteoretiske begreber i praksis på en meningsfuld måde. Det er altså ikke nok bare at bruge ordene; de skal understøtte formidlingen af de faglige pointer. Hvis du skriver SRP med historie som andet fag, kan det give mening at bruge begreberne synkron/diakron i din opgave. Og ligesom i dansk og engelsk, der har metodefællesskab med tysk, arbejder man typisk kvalitativt med materialet i analysen, ligesom spørgsmål om faktualitet og normativitet kan være relevante. Det afhænger i høj grad af fagkombinationen, hvilke begreber der giver mening.