Symposion – eksamenstræning

Inden den mundtlige eksamen har du mulighed for at træne dit oplæg i små grupper under et såkaldt symposion med din VT-lærer.  Brug skabelonen til talepapir og print det ud til gruppen, så de kan følge dit oplæg uden at have læst din opgave. Supplér gerne med et printet ark med væsentlige belæg, citater, eksempler, figurer, udregninger, o.l. på, så alle kan følge med. Du skal altså forberede dig til symposion, både for din egen og for din gruppes skyld.

Efter hver fremlæggelse udfylder peer-gruppen et printet feedback-ark med konstruktive skriftlige kommentarer, som uddybes mundtligt: hvad fungerer godt, hvad kan gøres bedre? Alle får et fokuseret feedback-ark med hjem, så man efter symposiet kan videreudvikle sit oplæg og overveje styrker og svagheder i projektet, som man så kan komme ind på til eksamen.

SRP, Elevens Talepapir Symposion, Eksamen

SRP, Elevens Skema Til Peerfeedback Symposion

Klik her for at læse mere om mundtlig fremstilling, og hvordan man forbereder et mundtligt forsvar.

 

Forsvar / mundtlig eksamen

Efter du har afleveret opgaven, skal du til en mundtlig eksamen på ca. 30 minutter (uden forberedelsestid), hvor du skal fremlægge opgaven. Dette er en individuel prøve, hvor du skal holde et oplæg på ca. 10 minutter, gerne ud fra skabelonen til talepapir, som du afprøvede under symposiet. Med udgangspunkt i problem- og opgaveformuleringen og opgavens konklusion skal du komme ind på centrale problemstillinger og de vigtigste resultater og konklusioner, samt overvejelser om valg af fag, materiale, arbejdsproces, metodiske forskelle og ligheder mellem fagene, samt videnskabsteoretiske begreber og overvejelser (se f.eks. grundbogen Vidensmønstre og læs om videnskabsteori her på siden). Husk at besvare din problemformulering – den er central for hele projektet! Derefter følger en dialog med censor og en af dine vejledere, som til sammen repræsenterer begge fag.  Du bliver spurgt om både opgaven, emneområdet og det mundtlige oplæg, og selvfølgelig det metodiske arbejde, så sæt dig godt ind i stoffet. Det er ligeledes en god ide at arbejde videre med nye perspektiver eller tekster mellem aflevering og forsvar, så du kan sige noget nyt til prøven – censor og vejleder kender jo allerede opgaven.

 

Bedømmelse og karakter

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af den samlede skriftlige og mundtlige præstation ud fra følgende overordnede kriterier:

  • De faglige mål i de fag, der indgår i studieretningsprojektet.
  • Overensstemmelse mellem opgaveformulering og besvarelse.
  • Problemstillingernes sværhedsgrad og kompleksitet, samt formidlingen af stoffet (skriftligt og mundtligt).
  • Udvælgelse, inddragelse, bearbejdning, vurdering og perspektivering af relevant fagligt stof.
  • Udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra de anvendte fag, herunder faglig indsigt og fordybelse i nye områder, samt evne til at foretage metodiske, tværfaglige og basale videnskabsteoretiske overvejelser.
  • Hvis dit projekt omfatter innovative løsningsforslag, indgår også din evne til at udvikle og vurdere løsningsforslag i bedømmelsen, f.eks. begrundelse for forslagets værdi for andre og hvordan det tilfører den konkrete sammenhæng noget nyt. Du kan læse om innovation her på siden.
  • Hvis du kun skriver i ét fag, skal du kunne argumentere for det.
  • Studieretningsprojektet indgår i din samlede studentereksamen med vægten 2.