Opgaveformulering

Ud fra din endelige projektbeskrivelse og de samtaler, du har haft med vejlederne undervejs, laver dine vejledere en opgaveformulering til dig, som du altså selv har stor indflydelse på, selv om der også vil være noget ukendt i den. Opgaveformuleringen bliver udleveret første dag i skriveugerne. Den er typisk opbygget taksonomisk fra redegørelse til analyse til diskussion / vurdering / perspektivering, men det kan variere fra fag til fag. Det er en god idé at prøve at bryde hver del ned i mindre dele og lave en disposition med underspørgsmål / problemstillinger, evt. deadlines, før du skriver. Husk også, at SRPen er flerfaglig – prøv at få begge fag med i alle dele af opgaven og at få flettet fagene sammen, f.eks. ved at inddrage begreber og teorier fra redegørelsen løbende i din analyse og at inddrage væsentlige pointer fra din analyse i diskussionen.

Når du får udleveret opgaveformuleringen, har du allerede lagt et stort arbejde i at afgrænse dit emneområde og finde og læse relevant primær- og sekundærmateriale, hvorfor skriveugerne typisk er en vekslen mellem research, skrivning, evt. eksperimentelt arbejde, vejledning, mere skrivning, etc.

 

Opgavens indhold

SRPen indeholder følgende elementer i denne rækkefølge:

1) Officiel forside (hentes på Netprøver) med navn, klasse, navn på vejlederne, opgaveformulering og samlet antal sider (det totale antal anslag divideret med 2400). Omfanget er 15-20 sider inkl. resumé, men ekskl. forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, kildehenvisninger og bilag. En side er 2400 anslag inkl. mellemrum. Dette kan dog være anderledes i de naturvidenskabelige fag, hvor man i opgaver med meget symbolsprog regner en side for en side (men spørg dine vejledere). Brug linjeafstand 1,5. Efter den officielle forside kan du evt. indsætte din egen kreative forside med en illustration og en spændende (men præcis) titel, du selv har fundet på, gerne med dine vejlederes titel som undertitel – men den officielle forside skal altid stå forrest til censor!

2) Resumé på dansk (ca. 10-20 linjer), der indeholder en præsentation af projektets centrale problemstillinger, de væsentligste resultater og konklusioner. Det skrives i nutid/førnutid som ET sammenhængende afsnit og tælles med i det samlede antal sider. Se skabelon under “Resumé” i SRP-sidemenuen.

3) Indholdsfortegnelse med nummererede afsnit og sidetal, der svarer til afsnittene inde i opgaven (brug den automatiske indholdsfortegnelsesfunktion i Word).

4) Indledning.

5) Besvarelse af selve opgaven, opdelt i meningsfulde afsnit med overskrifter. Du kan vælge at lave et separat metode-/videnskabsteoriafsnit, eller dette kan integreres løbende i besvarelsen.

6) Konklusion.

7) Litteraturliste, som svarer til kildehenvisningerne i opgaven.

8) Eventuelle bilag, f.eks. tekstuddrag, grafer, modeller, illustrationer o.l., som du har anvendt. Afhængigt af omfang kan bilag stå til sidst i PDFen med opgaven eller uploades som en separat PDF.