Videnskabsteori i SRP

Ud over den fag-faglige fordybelse i emnet er der i SRPen krav om grundlæggende videnskabsteoretiske overvejelser, ligesom du kender det fra DHOen i 1.g og SROen i 2.g. Klik her for at læse mere om videnskabsteori.

 

Metode og metodeafsnit i SRP

For de flerfaglige projekter og store skriftlige opgaver er et væsentligt mål at få de to deltagende fags metoder til at fungere sammen og herved nå til en mere nuanceret og udfoldet konklusion, end du kunne have opnået i en enkeltfaglig undersøgelse.  Før, under og efter SRP-skrivning skal du altså løbende reflektere over dit valg af metoder, og de er jo også tænkt ind fra projektets start i din projektbeskrivelse! Disse refleksioner skal sikre kvaliteten af dit arbejde og er en central del af den faglige dialog til den mundtlige prøve – jf. den videnskabelige basismodel. Dine metodiske overvejelser kan udformes og placeres på forskellige måder, f.eks. som:

  • et separat afsnit lige efter eller i naturlig forlængelse af indledningen.
  • starten på analysedelen eller andre hovedafsnit, altså de steder i opgaven, hvor du rent faktisk anvender dine valgte metoder, teorier, mv.
  • del af dit oplæg til mundtlig eksamen, men husk at hvis du kun behandler det mundtligt og ikke skriftligt, skal du stadig tænke det ind i opgaven, mens du skriver.

Uanset hvordan du vælger at præsentere dine metodevalg, handler det om at være så konkret som muligt – HVAD har du gjort i din opgave?

PRIMÆRT: Hvordan anvendes de to fag i praksis? Hvilke metoder har du anvendt, hvordan og hvorfor? Hvordan har du f.eks. lavet forsøg / tekstanalyse / interviews, etc. og hvorfor er de udformet på den måde? Hvilke teorier har du brugt og hvorfor? Hvad for noget empiri / data / materiale behandler du, hvordan og hvorfor? Hvilke muligheder og begrænsninger er der i dine valg? Gå evt. tilbage til din projektbeskrivelse og noter fra vejledningen, og se også den videnskabelige basismodel.

SEKUNDÆRT: Hvilke udvalgte begrebspar fra Vidensmønstre og videnskabsteoritimerne kan du bruge til at forklare din metodiske tilgang? Det er meget vigtigt her at undgå mekanisk opremsning – forklar hvordan du har anvendt relevante begreber og tilgange i praksis, og vis det i opgaven!

Under alle omstændigheder skal du komme ind på metodiske overvejelser i dit mundtlige oplæg til eksamen. Til den mundtlige prøve kan du også inddrage de mere kritiske aspekter af den videnskabelige basismodel, hvor du overvejer undersøgelsens validitet, fejlkilder, fejlslutninger, alternative metoder, det faglige samspil, hvad andre fag kunne have bidraget med – altså metarefleksioner, hvor du anlægger et helikopterblik på din undersøgelse. Men husk at komme med løsninger i stedet for at sable dit projekt ned!