Dansk-historie-opgaven

Dansk-historie-opgaven (DHO) i 1.g er den første af de tre store skriftlige opgaver, du skal lave i gymnasiet. Her lærer du grundlæggende kompetencer, som vi bygger videre på i studieretningsopgaven (SRO) i 2.g. og studieretningsprojektet (SRP) i 3.g.

 

Formål
Dansk-historie-opgaven i 1.g er en øvelse i at skrive større faglige opgaver og lære de regler at kende, der gælder for akademiske opgaver, f.eks. om dokumentation og kildehenvisninger. Det betyder, at du i denne opgave vil træne at kunne:

 • Tilrettelægge dit arbejde, planlægge og disponere din tid.
 • Besvare en stillet opgaveformulering fyldestgørende. Opgaveformuleringen fastlægger opgavens fokus, og du skal besvare alle dele i den.
 • Omformulere en opgaveformulering til et undrende, tværfagligt hv-spørgsmål, altså en problemformulering, der fungerer som kompas for opgaven.
 • Arbejde på forskellige taksonomiske niveauer. Opgaveformuleringerne er opbygget taksonomisk,  dvs. fra redegørelse til analyse til diskussion / perspektivering; altså en bevægelse fra det konkrete til det abstrakte og selvstændige.
 • Arbejde selvstændigt, fagligt og metodisk med tekster og kilder ved hjælp af tekstanalyse (dansk). og historisk metode (historie), herunder kildekritiske overvejelser – også i forbindelse med brug af materialer fra internettet. I historiefaget bliver du også præsenteret for begrebsparret diakron/synkron som en del af det videnskabsteoretiske arbejde.
 • Finde, udvælge og dokumentere brug af relevant litteratur.
 • Bruge kilder, herunder citatteknik, kildehenvisninger og noteapparat.
 • Kende forskel på inspiration og plagiat (se http://www.stopplagiat.nu/).
 • Skrive argumenterende ud fra analytisk arbejde med faglige tekster. Du kan læse mere om faglig skrivning og metoder her.
 • Skrive klart, korrekt, sammenhængende og læsevenligt og arbejde med feedback.
 • Strukturere en længere tekst bl.a. vha. afsnitsinddeling og forbinderord. Du kan læse mere om struktur her.
 • Formulere en indledning, der præsenterer projektet, de centrale problemstillinger og vækker læserens interesse.
 • Formulere en konklusion, der sammenfatter din undersøgelse.
 • Lave en anvendelig og korrekt opstillet litteraturliste.

 

Om opgaveprocessen 

 • Du skal aflevere opgaven for at gå videre i 2.g.
 • Opgaven skrives i forbindelse med et fælles forløb mellem dansk og historie i løbet af foråret i 1.g.
 • Du får udleveret opgaveformuleringer af dine lærere og skal vælge én, hvorefter du selv skal afgrænse dit emneområde og finde relevant sekundærmateriale.
 • Opgaven skal skrives individuelt, men I må gerne samarbejde i grupper om samme emne.
 • Der afsættes skrivedage, hvor du kan få vejledning og arbejde med opgaven på skolen.
 • Du skal følge retningslinjerne for formalia som beskrevet her på siden.