Opgaveformulering

Du får udleveret opgaveformuleringer af dine lærere og skal vælge én, hvorefter du selv skal afgrænse dit emneområde og finde relevant sekundærmateriale. I din SRP i 3.g vil din opgaveformulering blive lavet ud fra din egen projektbeskrivelse og problemformulering. For at træne dette skal du i DHOen arbejde baglæns, dvs. ud fra den valgte opgaveformulering skal du lave en problemformulering formuleret som ET undrende tværfagligt hv-spørgsmål, der fungerer som kompas for opgaven og som typisk optræder i indledningen til opgaven. Du skal besvare dette spørgsmål i konklusionen.

Her kan du se et eksempel på en DHO-opgaveformulering.

Emne: Romantik/Romantisme: Den borgerlige familie

Redegør for den borgerlige familiekonstruktion i første halvdel af 1800-tallet. Med afsæt i redegørelsen skal du analysere og fortolke selvvalgt historisk kildemateriale, som kan belyse relevante aspekter af den borgerlige familie, samt analysere og fortolke Thomasine Gyllembourg: ”Den Lille Karen” (1830). Diskuter, hvordan den borgerlige familie har udviklet sig siden 1800-tallet, og hvad det betyder for vores opfattelse af familien i dag.

Som du kan se her, er opgaveformuleringerne typisk opbygget taksonomisk fra redegørelse til analyse til diskussion (evt. vurdering / perspektivering). Det er en god ide at prøve at bryde hver del ned i mindre dele og lave en disposition med underspørgsmål / problemstillinger, evt. deadlines, før du går i gang med at skrive.

I denne opgave er redegørelsen mest historiefaglig, men det vil være relevant også i redegørelsen kort at inddrage nedslag i den litterære udvikling, som du er blevet præsenteret for i dansktimerne. Husk at dokumentere dine kilder, gerne flere henvisninger på hver side og til flere forskellige kilder.

Analysen er både dansk-og historiefaglig – hvilken faglig analyse, du starter med, er op til dig, bare begge dele er med. Her bliver du bedt om selv at finde relevant kildemateriale, som du kan udfolde den historiefaglige kildekritik på. I forløbet lærer du også om materialesøgning og at vurdere materialets brugbarhed. I den danskfaglige analyse får du den konkrete tekst, en novelle, som du skal analysere, som I har lært det i timerne, typisk med fokus på person- og miljøkarakteristik, fortællertype, komposition, tema, etc. Det kunne også være en sagprosatekst, hvor du skulle undersøge argumentation og retorik. Det er vigtigt at nærlæse teksterne: fremhæv vigtige citater og eksempler og anvend fagtermer til at forklare, hvordan og hvorfor man fremstiller noget på en særlig måde.

Bemærk at der står, at analysen skal tage afsæt i redegørelsen. Det vil sige, at du skal bruge redegørelsen til noget i analysen, f.eks. her ved at overveje, hvordan man så ser den borgerlige familiekonstruktion, du har redegjort for, i teksterne. Prøv også at få de to faglige analyser til hænge sammen ved at flette pointer fra det ene fag sammen med det andet. Endelig skal du også i diskussionen prøve at få både redegørelsen og analyserne i spil, så du hele tiden refererer til og bygger oven på din undersøgelse. På den måde får du en sammenhængende opgave i stedet for tre løsrevne dele.

 

Opgavens indhold

Dansk-historie-opgaven indeholder følgende elementer i denne rækkefølge:

1) Officiel forside med navn, klasse, opgaveformulering og samlet antal sider (det totale antal anslag divideret med 2400). Forsiden finder du her: DHO Forside. Opgaven skal være på 5-8 sider ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, kildehenvisninger og bilag. En side er 2400 anslag inkl. mellemrum. Brug linjeafstand 1,5.

2) Indholdsfortegnelse med nummererede afsnit og sidetal, der svarer til afsnittene inde i opgaven (brug indholdsfortegnelsesfunktionen i Word).

3) Indledning.

4) Besvarelse af selve opgaven, opdelt i meningsfulde afsnit med overskrifter. Læs mere om struktur i opgaven her på siden.

5) Konklusion.

6) Litteraturliste, som svarer præcist til kildehenvisningerne i opgaven. Læs mere om formalia her på siden.

7) Eventuelle bilag, f.eks. tekster, kilder (evt. bare uddrag), billeder, som du har analyseret.