Formål

I 1.g gjorde du dig nogle vigtige erfaringer med skriveproces, litteratursøgning og opbygning af en større skriftlig opgave. Disse erfaringer skal du trække på i SROen ved at overveje de kommentarer, du fik fra vejlederne i 1.g, samt dit eget selvevalueringsskema, inden du går i gang: hvad skal du være særligt opmærksom på undervejs? Hvor er dine styrker og udviklingsområder? I forhold til DHOen er nogle af de nye ting i SROen, at du skal skrive i mindst ét studieretningsfag, at du skal lave en projektbeskrivelse, at du skal inddrage basale videnskabsteoretiske begreber, og at du skal lave et kort resumé af opgaven.

 

Om opgaveprocessen og vejledning 

  • Du skal aflevere opgaven for at gå videre i 3.g.
  • Opgaven skrives i forbindelse med et fælles tværfagligt forløb mellem de involverede fag i midten af 2.g.
  • Opgaven skal skrives i mindst ét studieretningsfag, og der skal inddrages basale videnskabsteoretiske begreber. Du kan læse mere om faglig argumentation og videnskabsteori her på siden.
  • Du skal følge retningslinjerne for struktur og formalia som du lærte ifm. DHOen.
  • Opgaven skal skrives individuelt, men I må gerne samarbejde i grupper om samme emne.
  • Du får udleveret opgaveformuleringer af dine vejledere og skal vælge én, hvorefter du selv skal afgrænse dit emneområde og finde relevant sekundærmateriale.
  • Der afsættes skrivedage, hvor du kan få vejledning og arbejde med opgaven på skolen.
  • Til første vejledning skal du medbringe både dit DHO-selvevalueringsskema og det feedbackskema, du fik af vejlederne efter DHO-årsprøven.
  • I løbet af vejledningen skal du ud fra den valgte opgaveformulering lave: A) Afhængig af fag: et afgrænset problemfelt eller en problemformulering formuleret som ET tværfagligt spørgsmål, der fungerer som kompas for opgaven. Du skal besvare dette spørgsmål i konklusionen.  B) En projektbeskrivelse, der afgrænser den faglige problemstilling ved at angive: 1) Hvad der skal undersøges, 2) Hvilke materialer, der tænkes inddraget, 3) Hvilke faglige metoder, der forventes benyttet, herunder også basale videnskabsteoretiske begreber.