Opgaveformulering

Du får udleveret opgaveformuleringer af dine lærere og skal vælge én, hvorefter du selv skal afgrænse dit emneområde og finde relevant sekundærmateriale. I din SRP i 3.g vil din opgaveformulering blive lavet ud fra din egen projektbeskrivelse og problemformulering. For at træne dette skal du i SROen arbejde baglæns, dvs. ud fra den valgte opgaveformulering skal du lave en projektbeskrivelse, der afgrænser den faglige problemstilling ved at angive: 1) Hvad der skal undersøges, 2) Hvilke materialer, der tænkes inddraget, 3) Hvilke faglige metoder, der forventes benyttet, herunder også basale videnskabsteoretiske begreber. Endelig skal du ligesom i DHOen lave en problemformulering, der fungerer som kompas for opgaven, og som typisk optræder i indledningen til opgaven. Afhængig af hvilke fag, du arbejder med, kan dette formuleres som et tværfagligt hv-spørgsmål eller et fokuseret problemfelt. Spørgsmål bør besvares i konklusionen.

Opgaveformuleringerne er typisk opbygget taksonomisk fra redegørelse til analyse til diskussion / vurdering / perspektivering, men det kan variere fra fag til fag. Det er en god ide at prøve at bryde hver del ned i mindre dele og lave en disposition med underspørgsmål / problemstillinger, evt. deadlines, før du går i gang med at skrive. Husk også at SROen er flerfaglig – prøv at få begge fag med i alle dele af opgaven og at få flettet fagene sammen, f.eks. ved at inddrage begreber og teorier fra redegørelsen løbende i din analyse og at inddrage væsentlige pointer fra din analyse i diskussionen.

 

Opgavens indhold

SROen indeholder følgende elementer i denne rækkefølge:

1) Forside med navn, klasse, opgaveformulering og samlet antal sider (det totale antal anslag divideret med 2400). Forsiden finder du her: SRO Forside. Omfanget er 6-10 sider ekskl. forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, kildehenvisninger og bilag. En side er 2400 anslag inkl. mellemrum. Dette kan dog være anderledes i de naturvidenskabelige fag, hvor man f.eks. ved brug af symbolsprog regner en side for en side  (men spørg dine vejledere). Brug linjeafstand 1,5.

2) Resumé på dansk (ca. 10-20 linjer), der indeholder en præsentation af projektets centrale problemstillinger, de væsentligste resultater og konklusioner. Det skrives i nutid/førnutid som ET sammenhængende afsnit. Resuméet tæller med i det samlede antal sider. Du kan anvende denne skabelon: Resume Skabelon Til Elev. Læs mere om resuméet på SRP-siderne her.

3) Indholdsfortegnelse med nummererede afsnit og sidetal, der svarer til afsnittene inde i opgaven (brug indholdsfortegnelsesfunktionen i Word).

4) Indledning.

5) Besvarelse af selve opgaven, opdelt i meningsfulde afsnit med overskrifter. Du kan vælge at lave et separat metode-/videnskabsteoriafsnit, eller dette kan integreres løbende i besvarelsen.

6) Konklusion.

7) Litteraturliste, som svarer til kildehenvisningerne i opgaven.

8) Eventuelle bilag, f.eks. tekstuddrag, grafer, statistikker, illustrationer o.l., som du har anvendt.