System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole

På N. Zahles Gymnasium vil vi sikre, at hver enkelt elev får den bedst mulige undervisning med forankring i vores værdigrundlag. Derfor evaluerer og kvalitetssikrer vi med jævne mellemrum vores daglige virke. Herunder kan du læse mere om vores kvalitetssikringssystem. For det fulde overblik kan hele planen downloades nederst på siden.

Gymnasiets organisering 

Den strategiske ledelse varetages af rektor, vicerektor og de to pædagogiske ledere. I praksis er det faglige og pædagogiske ansvar uddelegeret til lærerne, som det er beskrevet i det følgende.

De enkelte faglærere har det faglige og pædagogiske ansvar for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen i fagene og for elevernes kompetenceudvikling. Alle kommende større undervisningsforløb, deres varighed og væsentligste fokuspunkter skal skrives ind i studieplanen 1. september/1. februar. Studieplanen opdateres løbende mht. fagligt indhold, progression og pædagogisk tilrettelæggelse / anvendte arbejdsformer.

For hver klasse er der desuden nedsat et lærerteam, der vha. studieplanen varetager den overordnede koordinering af og progression i undervisningen og af elevernes samlede kompetenceudvikling. En nærmere beskrivelse af teamets opgaver fremgår af bilag 3.

Rektor og de pædagogiske ledere holdes løbende orienteret om uddannelsens faglige og pædagogiske mål, indhold og progression dels via studieplanen, dels via en række løbende evalueringer, som er beskrevet i det følgende. De faglige og pædagogiske mål, indholdet og progressionen bliver justeret på baggrund af evalueringerne.

Til at varetage særlige udviklingsopgaver har rektor nedsat Pædagogisk Udvalg.
Udvalgets opgaver fremgår af bilag 3.

Sammenhæng mellem skolens værdigrundlag og den valgte strategi for selvevaluering 

På Zahles er de helt overordnede værdier tillid, respekt, dialog og udvikling. Disse fire nøgleværdier skal udmøntes i det daglige, sådan at vi viser hinanden tillid ved at gå i dialog med hinanden, at vi har respekt for hinanden og for hinandens forskellighed, og ved at vi er indstillede på, at både skolen og vi selv er i en stadig udvikling.

Med baggrund i disse overordnede værdier har vi sat os følgende målsætninger:

1) Vi vil være en kompetencegivende ungdomsuddannelse med sikre studieretninger

2) Vi vil være et gymnasium med høj faglighed og høj kvalitet i undervisningen

3) Vi vil være en ungdomsuddannelse med et aktivt og levende studiemiljø

4) Vi vil være en samarbejdende ungdomsuddannelse med fokus på overgange fra grundskole til gymnasium og fra gymnasium til videregående uddannelser

5) Vi vil være en lærende organisation med udviklingsmuligheder for alle

6) Vi vil have en sund økonomi.

Strategi for selvevaluering og procedure for igangsættelse

De regelmæssige og fastlagte evalueringer foretages typisk i en årlig rytme og fremlægges for ledelsen, Pædagogisk Udvalg (PU), Pædagogisk Råd (PR) og elevrådet hvert år.

Områderne for de regelmæssige evalueringer er:

  • Studieplanen
  • Grundforløbet
  • Undervisningen
  • Arbejdet med planlægning og organisering af uddannelsen
  • Elevernes faglige standpunkter og kompetencer

Derudover foretages der hvert år en opfølgning af evalueringen i de enkelte fag på faggruppemøder. Evalueringerne følges for hvert af emnerne op med en handleplan for den kommende periode.

Dokumentation og handleplan

Evalueringerne har som formål at skabe dokumentation for kvaliteten og samtidig anvise veje til at forbedre kvaliteten. Evalueringsmetoderne kan både være formative og summative, men evalueringerne anvendes formativt mhp. vurdering og videreudvikling af undervisningen.

Evalueringsrapporterne skal indeholde dokumentation for kvaliteten og for de anvendte evalueringsmetoder og vurderingskriterier. Evalueringsrapporterne skal indeholde et særligt afsnit med angivelse af forslag til handleplan for at udvikle og forbedre kvaliteten.

Rapportering og offentliggørelse

Pædagogisk Udvalg og ledelsen har ét årligt møde, hvor de diskuterer evalueringsrapporterne, hvorefter disse skal fremlægges for Pædagogisk Råd og elevråd. Hovedresultaterne skal offentliggøres på gymnasiets hjemmeside. Ledelsen skal godkende handleplanerne for udvikling og forbedring, og hovedindholdet skal offentliggøres på gymnasiets hjemmeside.

Kvalitetssystemets opbygning

2. Regelmæssige evalueringer

2.1 Evaluering af arbejdet med studieplanen

2.2 Evaluering af grundforløbet

2.3 Evaluering af undervisningen

2.4. Evaluering af AT (almen studieforberedelse) og SRP (studieretningsprojekt)

2.5. Evaluering af eleverne

3. Procedurer for indberetninger

3.1 Indberetninger fra censorer og andre eksterne evalueringer

3.2 Procedurer for ajourføring af lærernes faglige og pædagogiske kvalifikationer

4. Undervisnings- og arbejdspladsvurderinger

4.1 Gymnasievejledningen – elevernes gennemførelse/frafald/fravær

4.2 Undervisningsmiljøvurdering (UMV) for eleverne

4.3 Arbejdspladsvurdering (APV) for medarbejderne

5. Særligt udvalgte nøgleområder

5.1 Evaluering af nøgleområder