System for kvalitetssikring og resultatvurdering 

På N. Zahles Gymnasium vil vi sikre, at hver enkelt elev får den bedst mulige undervisning med forankring i vores værdigrundlag. Derfor evaluerer og kvalitetssikrer vi med jævne mellemrum vores daglige virke. Herunder kan du læse mere om vores kvalitetssikringssystem Den samlede plan kan downloades via link nederst.

Sammenhæng mellem skolens værdigrundlag og den valgte strategi for selvevaluering 

På Zahles er de helt overordnede værdier tillid, respekt, dialog og udvikling. Disse fire nøgleværdier skal udmøntes i det daglige, sådan at vi viser hinanden tillid ved at gå i dialog med hinanden, at vi har respekt for hinanden og for hinandens forskellighed, og ved at vi er indstillede på, at både skolen og vi selv er i en stadig udvikling.

De regelmæssige og fastlagte evalueringer foretages typisk i en årlig rytme og fremlægges for ledelsen, Pædagogisk Udvalg (PU), Pædagogisk Råd (PR) og elevrådet hvert år.

Dokumentation og handleplan

Evalueringerne har som formål at skabe dokumentation for kvaliteten og samtidig anvise veje til at forbedre kvaliteten. Evalueringsmetoderne kan både være formative og summative, men evalueringerne anvendes formativt mhp. vurdering og videreudvikling af undervisningen.

Evalueringsrapporterne skal indeholde dokumentation for kvaliteten og for de anvendte evalueringsmetoder og vurderingskriterier, samt et afsnit med angivelse af forslag til handleplan.

Rapportering og offentliggørelse

Pædagogisk Udvalg og ledelsen behandler evalueringsrapporterne, hvorefter disse fremlægges for Pædagogisk Råd og elevråd.

Ledelsen udarbejder i samarbejde med de relevante udvalg handleplaner for det videre arbejde og hovedindholdet af evalueringerne og handleplaner offentliggøres på gymnasiets hjemmeside.