Psykologi 

Målet med undervisningen er at opbygge en psykologifaglig viden og et begrebsapparat, som gør dig i stand til at identificere og forholde dig professionelt og nuanceret til forskellige psykologifaglige problemstillinger, typisk hentet fra dagligdagen og medierne. Fokus i undervisningen er den moderne psykologi og det normalt fungerende menneske. Undervisningen er organiseret i nogle temaer, som udspringer af den viden og de interesser, eleverne på holdet har. Det enkelte undervisningstema vil blive belyst ud fra relevant teori og empiri. Typisk indgår også avisartikler, eksperimentelt arbejde, forsøg, dokumentarfilm m.v. i undervisningen.

De overordnede kategorier inden for kernestoffet, som skal dækkes i undervisningen, er:

Socialpsykologi

  • social adfærd, gruppepsykologiske processer og social indflydelse
  • kommunikation i sociale sammenhænge og på digitale medier
  • stereotyper, fordomme og diskrimination

 Udviklingspsykologi

  • menneskets udvikling, herunder betydning af arv, miljø, køn og kultur
  • tilknytning, sårbarhed og resiliens

Kognition og læring

  • psykologiske, sociale, digitale og kulturelle forholds betydning for læring, motivation og hukommelse.
  • perceptionens og tænkningens betydning for menneskets forståelse af sig selv og omverdenen

Personlighed og identitet

  • individuelle forskelle i livsstil og håndtering af udfordringer, herunder stress og coping

 

Psykologi er et teoretisk og empirisk funderet fag. En teori er en sammenhængende tænkt model eller forståelse af et bestemt fænomen. Et eksempel er Piagets teori om tænkningens udvikling hos barnet: fra konkret til abstrakt tænkning. Teorier er ofte forankret i empiriske undersøgelser og eksperimenter, således også Piagets, som bl.a. lavede forsøg med sine egne børn. Begrebet empiri dækker over data i form af eksperimenter og undersøgelser. Et eksempel er Zimbardos fængselseksperiment, som viser, hvordan en gruppe af helt almindelige unge mænd i løbet af få dage udvikler en negativ og voldelig adfærd.

Faget Psykologi spænder over tre fakulteter: det humanistiske, det naturvidenskabelige og det samfundsvidenskabelige, og har bl.a. en del til fælles med fagene biologi og samfundsfag. Inden for psykologien hersker det, der går under betegnelsen teoripluralisme. De teorier og empiriske undersøgelser, vi kommer til at arbejde med i psykologi, har derfor deres udspring på mange forskellige felter. Bl.a. er der meget fokus på hjerneforskningen i disse år, og det sætter sit præg på psykologien, hvor hele det kognitive felt er under kraftig ekspansion. Nogle teorier ser mennesket som determineret og tillægger samfundet stor betydning. Andre teorier lægger vægten på individet og dets positive muligheder for selv at forme sit liv. Nogle teorier fokuserer på følelserne som drivkraft, andre på intellektet og tænkningen.