Innovation 

I fagtimerne og nogle af de flerfaglige forløb vil du prøve at arbejde innovationsorienteret. De innovative kompetencer er knyttet til at kunne tænke kreativt og utraditionelt, at kunne anvende faglig viden og metoder til dels at forholde sig til og undersøge et problem og dels at udvikle og vurdere løsninger på faglige problemstillinger, som kan skabe værdi for andre.

Det vil sige, at du først og fremmest vil arbejde problemløsende, f.eks. med almene problemer som klima, sundhed, demokrati, eller konkrete og autentiske problemer som et stort energiforbrug i en bygning, faldende besøgstal på et museum, affaldssortering i København, unges lave valgdeltagelse, etc. Problemet undersøges med brug af faglig viden og faglige metoder, og du vil typisk skulle udarbejde et produkt eller løsningsforslag, som du skal vurdere brugbarheden af. Et innovativt løsningsforslag kan også være en innovativ bearbejdning og formidling af faglige problemstillinger og fagligt stof til en bestemt målgruppe, men det er centralt i det innovative arbejde, at din løsning / formidling skaber værdi for andre.

At et løsningsforslag er innovativt vil sige, at det har værdi for andre og tilfører den konkrete sammenhæng noget nyt. Forslaget behøver derfor ikke at være nyt i absolut forstand, men kan f.eks. være en forbedring og/eller videreudvikling af noget eksisterende. Tilførsel af værdi kan eksempelvis være af kulturel, social eller økonomisk art.

 

Innovationsforståelser

I gymnasiet arbejder vi med tre innovationsforståelser:

a) Den markedsrettede, hvor målet er kommerciel handlekraft, og hvor man skaber et nyt produkt med merværdi for andre med fokus på virksomheder og kunder/aftagere.

b) Den alment orienterede, hvor målet er civil handlekraft, og hvor man prøver at løse almene eller samfundsmæssige problemstillinger.

c) Den fagligt orienterede, hvor målet er mere forskningsrettet, og hvor man prøver at komme dybere ned i faglige problemstillinger på nye måder og opnå en mere avanceret viden.

 

Innovationsprocessen

Innovationsarbejdet er komplekst og har mange faser – vi kalder det iterativt, fordi du bevæger dig frem og tilbage mellem research, ideudvikling, samarbejde, produktudvikling, vurdering, etc. De fem faser i innovationsprocessen er:

1) Viden / research: Hvilket problem skal løses? For hvem? Hvordan? Findes løsningen allerede? Hvilken faglighed kan have relevans? Er der underliggende problemstillinger? Altså: faglige analyser, mindmaps, brugerundersøgelser, interviews, eksperimenter, udvikling af scenarier, etc.

2) Invention: Udtænkning af løsninger vha. kreative metoder, f.eks. brainstorm.

3) Innovation: Skitsering, udarbejdelse af løsningsforslag. Hvordan kan ideerne føres ud i livet? Hvilken værdi har de for modtagerne? For økonomien? Hvad skal gøres? Fremstilling af prototyper.

4) Implementering: At føre ideen ud i livet – enten konkret eller skitseret. Hvordan kunne det gøres?

5) Vurdering / perspektivering: En kritisk, reflekteret vurdering af din innovation i forhold til problemstillingen og dens forventede værdi. Hvordan er din løsning i forhold til andre løsninger – hvor nyskabende er den? Hvilke fremtidsperspektiver har den – kan den føres ud i livet; er den realiserbar; hvad vil det kræve? Skaber den værdi for nogen – hvor mange har nytte af den? Løser den reelt et problem, altså hvor stor værdi skaber idéen? Hvilke konsekvenser kunne idéen have – etiske, æstetiske, tekniske, teoretiske, miljømæssige, økonomiske, sociale eller samfundsmæssige?

 

SRP med innovation

I 3.g har du mulighed for at skrive en SRP, hvor innovative løsninger indgår. Løsningsforslaget kan fremstilles skriftligt, det kan være et selvproduceret produkt eller et udkast til et produkt i digital eller fysisk form, men der skal foreligge et skriftligt produkt, som fagligt dokumenterer arbejdet og som grundlæggende udformes som og med samme krav som en SRP uden innovation. Du skal begrunde i det skriftlige produkt og /eller til den mundtlige prøve, hvordan fag eller faglige metoder er anvendt i undersøgelsen og / eller i udarbejdelsen og vurderingen af det innovative løsningsforslag. Både din evne til at udvikle og vurdere dit produkt indgår i bedømmelsen.