Alle opgaverne: henvisninger og fodnoter (formalia)

I de større skriftlige opgaver er det et krav, at du dokumenterer, hvorfra du har de oplysninger, som du ikke selv har fremstillet. Dvs. du skal konsekvent lave henvisninger til din primær- og sekundærlitteratur, gerne flere på hver side.  Dine henvisninger skal svare til din litteraturlistes fortegnelse over benyttet materiale, så man overalt i teksten kan se, hvor du har de pågældende oplysninger fra. Du behøver ikke dokumentere almen viden. Hvis du er i tvivl, kan du kigge her: http://www.stopplagiat.nu. Kildehenvisningerne sikrer dig mod at komme til at overtræde eksamensbekendtgørelsen, hvor det hedder:

Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse… Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, … har udgivet en andens arbejde for sit eget eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, indberettes dette til institutionen. Bliver formodningen bekræftet, … skal institutionen bortvise eksaminanden fra den pågældende prøve. [1]

Kildehenvisninger gælder ikke blot helt konkrete ting som talmateriale, modeller, grafiske fremstillinger, illustrationer og citater, men også parafraser, hvor du formulerer indholdet af en tekst med dine egne ord (og uden sproglig afsmitning fra forlægget); altså alt hvad der ikke er dine egne tanker og ideer. Pas på, at du ikke laver citatmosaik (for mange / lange / ukommenterede citater). En god regel er primært at anvende citater, hvis du ikke selv kan formulere indholdet med dine egne ord, eller hvis der er særlige sproglige nuancer i citatet, der skal med og analyseres. Citater skal vælges med omhu og bruges til noget – ikke bare fylde i opgaven. Derfor skal du også nøje overveje, hvor lange citater, du vil bruge. Hvis du bruger citater på fire linjer eller længere, skal du rykke citatet ind, så det står for sig selv, som citatet fra bekendtgørelsen ovenfor – og uden citationstegn, i modsætning til citater under fire linjer, hvor du skal huske citationstegn, altså: ”xxx”. På dansk står punktum efter det afsluttende citationstegn, som du kan se i eksemplerne her. Prøv at veksle mellem parafraser og citater af varierende længde.  Når du citerer, så citér korrekt, dvs. brug citationstegn (“…”), ikke kursiv, og skriv ordret af fra forlægget! Hvis du udelader ord, skal du bruge ellipse… (tre punktummer). Hvis du ændrer noget inde i et citat for at få det til at passe ind i din egen tekst, f.eks. pronominer eller endelsen på et verballed, markeres det med klammer: ”Brandes men[er], at problemer bør sættes under debat”.

I de humanistiske fag kan du have arbejdet med parentetiske litteraturhenvisninger, men i de større skriftlige opgaver skal du uanset fag bruge fodnoter, som står nederst på siden – ligesom på denne side. I brødteksten placeres de efter punktum. Bemærk at henvisninger i fodnoter ikke tæller med i det samlede antal sider. Fodnoterne laver du i Word ved at gå ind under Referencer > Indsæt fodnote, således.[2]

Første gang du henviser til en bog, artikel, hjemmeside eller andet, skal du gengive samtlige bibliografiske data, som de står i litteraturlisten. Det vil sige forfatterens fulde navn, tekstens titel, udgivelsessted, forlag og årstal, og tallet på siden, hvor du har fundet dine oplysninger.[3] Næste gang du henviser til samme tekst, skal du kun angive efternavn, årstal og sidetal, således.[4] Du vil typisk vedlægge dine primærkilder som bilag, men husk at henvise til teksterne i bilagene korrekt med alle informationer og ikke bare til “Bilag 1”.

I forbindelse med henvisninger til internetsider skal du første gang tydeligt angive sitets afsender, titlen på den specifikke side, og datoen for lokalisering. Det er altså ikke nok bare at kopiere et link ind i noten.

Bemærk, at fodnoter primært bør bruges til litteraturhenvisninger og ikke til uddybende forklaringer for at spare plads. Opgaven skal kunne læses og forstås, uden at læseren behøver at læse fodnoterne, og mange uddybende fodnoter skaber en rodet og usammenhængende opgave.

I denne pdf kan du se, hvordan fodnoterne ser ud i Word: Formalia, Henvisninger Og Fodnoter

 

[1] Retsinformation.”Eksamensbekendtgørelsen § 20 stk. 1-2”. Retsinformations hjemmeside, 2016. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx. Set 26/10 2017.

[2] Ebbesen, Klaus. Fortidsminderegistrering i Danmark. København: Fredningsstyrelsen, 1985, s. 35.

[3] Koch, Hal. Hvad er demokrati? København: Gyldendal, 1945, s. 7.

[4] Koch, 1945, s.9-10

Alle opgaverne: litteraturliste (formalia)

Litteraturlisten er en liste over de bøger, tekster og andre kilder, der er benyttet i opgaven, opstillet alfabetisk efter forfatterefternavn, sådan at din læser hurtigt kan finde kilden fra din fodnote ved at kigge efter efternavnet på listen. Dit primærmateriale (tekster, du analyserer, særligt i humanistiske fag) skal selvfølgelig også på listen, og du KAN opdele listen i primær- og sekundærmateriale, men det er ikke nødvendigt. Til gengæld er det vigtigt, at du IKKE opdeler listen efter materialetyper! Opdelingen her på siden er lavet, for at du nemt kan se, hvordan man opstiller flere forskellige materialetyper. Man kan støde på MANGE forskellige materialetyper, når man skriver opgave (og det er typisk en god idé at inddrage forskellige typer i stedet for kun netartikler f.eks.). Her får du nogle generelle retningslinjer, og det vigtigste er blot, at du er konsekvent i at følge dem, også hvis det pågældende materiale afviger lidt.

Titler på selvstændigt udgivne bøger, aviser, tidsskrifter kursiveres, mens titler på artikler, noveller, digte, sange står i ”citationstegn” uden kursivering. Listen skal være fuldstændig, men lad være med at angive kilder, som du ikke bruger i opgaven.  For hver kilde skal du angive nøjagtige oplysninger på følgende måde (vær konsekvent):

 

Bøger og i-bøger:

Forfatterefternavn, Fornavn. Titel. Trykkested: forlag, udgivelsesår. Link hvis i-bog.

Gleick, James. Chaos: Making a New Science. New York: Penguin, 1987.

Poulsen, Henrik. Grundbog til dansk. I-bog. Århus: Systime, 2020. https://grundbogtildansk.systime.dk/

Bemærk, at i-bøger stilles op som fysiske bøger, men når du laver henvisninger i dine fodnoter, vil du som regel mangle et sidetal, og så må du notere, hvad kapitlet, evt. afsnittet i i-bogen hedder i stedet.

 

Dele af en udgivelse (digt, novelle, kapitel, sang):

Forfatterefternavn, Fornavn. ”Titel på digt/novelle/kapitel”. Titel på bog/antologi/album. Evt. navn på redaktør.  Trykkested: forlag, udgivelsesår. Sidetal.

Burns, Robert. “Red, Red Rose”. 100 Best-Loved Poems. Red. Philip Smith. New York: Dover, 1995. 26-27.

Månson, Per. ”Marxisme”. Klassisk og moderne samfundsteori. Red. Heine Andersen og Lars Bo Kaspersen. København: Hans Reitzels Forlag, 1996. 135-154.

Poulsen, Henrik. ”4.2. Avisen som medie”. Grundbog til dansk. I-bog. Århus: Systime, 2020. https://grundbogtildansk.systime.dk/ Kp. 4.2.

Beyoncé. “Pray You Catch Me”. Lemonade. New York: Parkwood Entertainment, 2016.

 

Avis- og tidsskriftsartikler (gælder også artikler fundet på nettet):

Forfatterefternavn, fornavn. ”Titel”. Avisens navn, dato for udgivelse. Sidetal (hvis muligt). Link, hvis du har teksten fra en avis på nettet, samt hvornår du kiggede på siden.

Poniewozik, James og James Reed. ”TV Makes a Too-Close Call”. Time Magazine, 20-11-2000. 70-71.

Rehling, David. ”Den unge læser, der købte Ditlevsen og Sønderby”. Information, 23-7-2011. http://www.information.dk/274104. Set 11-12-2017.

 

Materiale fra internet (artikler, hjemmesider, videoer, podcasts, o.l.):

Navn på redaktør / forfatter (hvis muligt). ”Titel”. Hjemmeside, dato for udgivelse. Internetadresse. Hvornår du kiggede på siden. Det er IKKE nok bare at kopiere et link ind i din liste! Hvis du vil henvise til en kilde uden forfatter, skal du angive afsenderen, f.eks. navnet på et ministerium, opslagsværk, e.l. og placere det alfabetisk på listen.

Bjerre, Rasmus. ”Psyko”. Third Ear, nr. 016, 4-3-2011. http://thirdear.dk/arkiv/psyko/. Hørt 15-01-2018.

McGonigal, Jane. “Gaming and Productivity”. YouTube, uploadet af Big Think, 3-7-2012. www.youtube.com/watch?v=mkdzy9bWW3E. Set 22-01-2018.

Munk, Anne Kirstine. ”En Glorie af Letsind: Om Agnes Henningsen”. Litteratursiden.dk, 1-3-2009. http://www.litteratursiden.dk/artikler/en-glorie-af-letsind.  Set 20-3-2015.

Udenrigsministeriet. ”Den danske indsats i Afghanistan 2008-2012”. Udenrigsministeriets hjemmeside, 2012. http://www.netpublikationer.dk. Set 3-9-2017.

 

Film og dokumentarer

Instruktørefternavn, Fornavn. Titel. Land: Produktionsselskab, årstal.

Pedersen, Janus Metz. Armadillo. Danmark: Fridthjof Film, 2010.

Tyldum, Morten. The Imitation Game. USA: Black Bear Pictures, 2014.