1. Om engelskfaget

I engelskfaget arbejder vi først og fremmest med tekstanalyse, samt historiske, samfundsmæssige, litterære, kulturelle og sproglige forhold i Storbritannien, USA og andre engelsktalende lande som f.eks. Australien, Canada, Irland, Indien, Sydafrika, Nigeria, etc. Det vil sige, at med engelsk som SRP-fag har du et meget stort geografisk område, du kan finde emner i. Du forventes at anvende din viden om emneområdet ifm. tekstanalysen, så du skal sætte dig grundigt ind i emnet. Under fag- og emnevalg skal du være opmærksom på, om du kan finde egnede tekster at analysere, som er ubearbejdede og oprindeligt forfattet på engelsk. SRPen skrives på dansk med danske fagtermer men med citater på engelsk (skal ikke oversættes).

 

2. Hvordan arbejder man i engelsk i de store skriftlige opgaver?

Metoder og stofområder

Engelskfaget deler metode med dansk (hvis du skriver i EN+DA, skal du anvende mindst to forskellige metoder). Du bliver bedt om at analysere en eller flere tekster inden for de tre hovedområder (litteratur, argumentation, mediestof), typisk nogle gange flere forskellige genrer / materialetyper, så du kan demonstrere anvendelse af forskellige metoder.

Argumentationsanalyse

  • Genrer: f.eks. politiske taler, kronikker, debatindlæg, podcasts, dokumentarer, indlæg på sociale medier, o.l.
  • Retorisk pentagon / kommunikationsanalyse
  • Argumentation, Toulmins model: påstand, belæg, hjemmel, rygdækning, styrkemarkør, gendrivelse.
  • Retorik og stilistik = del af argumentationen, f.eks.:
   • ordvalg og semantiske felter
   • troper (billedsprog: metaforer, sammenligninger, besjælinger, etc. )
   • sproglige figurer (anafor, epifor, allitteration, etc.)
   • tone: ironi, sarkasme, etc.
   • appelformer: etos, logos, patos (med måde – hvilken en dominerer, hvordan og hvorfor?).
  • Diskursanalyse: nodalpunkt, ækvivalenskæder, hegemoni, social praksis, etc.

Litterær analyse

  • Genrer: f.eks. romaner, noveller, digte, sange, grafiske romaner, o.l.
  • Person- og miljøkarakteristik
  • Litterære / sproglige /lyriske virkemidler (troper, figurer)
  • Fortællertyper, synsvinkel og fremstillingsformer, komposition / form
  • Motiv / tema, symbolik, fortolkning, perspektivering
  • Analysemetoder: nykritisk, feministisk, ideologikritisk, psykoanalytisk, strukturalistisk, postkolonial, etc.
  • Kan også anvendes på spillefilm, herunder filmteknisk analyse (men overvej mediefag)

Film- og medieanalyse

  • Genrer: f.eks. spillefilm, tv-serier, dokumentarer, podcasts, o.l.
  • Vinkling, linjer, komposition, kamerabevægelser, klipning, lyd, etc. Se fagsiden for mediefag. 
  • Filmanalysen kombineres med den litterære analyse, og dokumentaranalysen kombineres med en argumentationsanalyse, samt overvejelser om fakta- og fiktionskoder.
  • Ved mediestof er det en god idé at arbejde med supplerende tekster på skrift.

Faglig skrivning

Ligesom når du skriver “analytical essay” i engelsk og “analyserende artikel” i dansk er det teksten / teksterne, der afgør hvilke fagbegreber, der er relevante at bruge mhp. at karakterisere det særlige ved fremstillingen. Du skal altså ikke anvende samtlige begreber skitseret her på siden. Undgå slavisk gennemgang af skematiske analysemodeller og lav en fokuseret tekstlæsning med tydelige pointer på dine observationer og fagtermer (burgermodel / PEE).

Dine citater skal udvælges nøje. Brug citat, hvor du ikke kan formulere indholdet selv – ellers bør du lave en parafrase med henvisning. Citatet skal være eksemplarisk for tekstens sprogbrug, og du skal kunne sige mere, end der står i citatet og få analytiske begreber i spil. Brug citater til at underbygge dine påstande om teksten.

Du har som regel et omfattende tekstmateriale, f.eks. en roman, flere taler eller noveller. Du forventes ikke at analysere hver tekst fra start til slut, men at udvælge de vigtigste pointer og derudfra skabe en sammenhængende analyse.  Det, du fremhæver i analysen, bør også være relevant ift. din redegørelse og diskussion, så du får en rød tråd.

Her kan du se eksempler på opgaveformuleringer og delafsnit fra SRPer med engelsk: Engelsk, Opgaveformuleringer Og Delafsnit SRP

 

3. Videnskabsteoretiske begreber i engelsk 

Diakron: udvikling over tid (årsag, virkning, rækkefølge), f.eks. (litteratur)historisk udvikling – årsagssammenhæng vs. synkron: ahistoriske snit med fokus på et emne / en sag (sammenhæng). Sammenligning af /nedslag på flere perioder (f.eks. traditionelt, moderne, senmoderne).

Faktuel: Hvordan noget er (deskriptivt, f.eks. tekstanalyse vs. normativ: hvordan noget bør være (præskriptivt, bedømmelser ift. sociale, sproglige, kommunikative normer, etik, æstetik), f.eks. diskussion, vurdering.

Kvantitativ: data, tal, observationer, noget målbart, som kan give mulighed for mønstre / generaliseringer vs. kvalitativ: tekstmateriale, som analyseres/diskuteres/vurderes med henblik på at få en ny viden/forståelse/fortolkning, der kan vise noget om motiver, intentioner, følelser, handlinger.

Se evt. mere på danskfagets side.